Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, prócz tradycyjnych form ochrony przyrody, część drzewostanów posiada status lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Miano ttakich drzewostanów otrzymują te, które cechują się istotnymi z punktu widzenia systemu certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)). Nazywane są one z angielska HCVF (High Conservation Value Forests) mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

l.l.a lasy w rezerwatach

l.l.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

 

 

LASY HCVF NADLEŚNICTWA DALESZYCE

           

 

          Lasy będące w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce posiadają certyfikat FSC (ang. Forest Stewardship Council) stwierdzający prowadzenie odpowiedzialnej, proekologicznej gospodarki leśnej.

          Jednym z wymogów FCS, jest wyznaczenie lasów HCVF (ang. High Conservation Value Forests ), czyli lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Pełniących funkcje pozaprodukcyjne – społeczną i ekologiczną. Nadleśnictwo zgodnie z zasadami i standardami FSC, wyznaczyło powierzchnie takich lasów, przypisując je do odpowiedniej kategorii ochronnej Obrazuje to poniższa tabela.

 

Tabela. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Daleszyce.

 

Kategoria lasów wg HCVF

Pow. [ha]

 1.  

 Lasy chronione w rezerwatach.

 

333,93

1.1.2.

Lasy chronione w parkach krajobrazowych

6 354,46

2.1.

  Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w                     

  skali  krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

6 352,45

3.1.

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu      widzenia gospodarki leśnej.

170,57

3.2.

 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy.

1 840,91

4.1.

 Lasy wodochronne.

7 714,28

4.2.

 Lasy glebochronne.

1 022,31

6.1.

 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

59,68

 

 

 

 

 

WYNIKI MONITORINGU PRZEPROWADZONEGO W 2019 ROKU

 

          W ramach całorocznego monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, w 2019 pracownicy Służby Leśnej ocenili wpływ zabiegów gospodarczych oraz zdarzeń losowych na stan obszarów leśnych w granicach Nadleśnictwa Daleszyce. W 2019 roku na terenie lasów HCVF przeprowadzone zostały zabiegi gospodarcze, które są realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na lata 2017 – 2026.

 

 

 

Monitoring wykazał:

 

 1.  Wszystkie prace gospodarcze na terenie lasów HCVF wykonane zostały poprawnie – zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu oraz lokalizacją zawartą w planie gospodarczym na 2019 rok i nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze tych lasów.

 

 1. Podczas wykonywanych zabiegów gospodarczych w 2019 roku, służby terenowe zwróciły uwagę na zagadnienia związane z zachowaniem bioróżnorodności przyrodniczej oraz na potrzebę przebudowy składu gatunkowego drzewostanów zagrożonych od kornika ostrozębnego, którego gradacja dotknęła również lasy HCVF.

 

 1. W lasach  kategorii 1.1.1., w roku 2019 na terenie rezerwatu ,,Białe Ługi” oraz ,,Radomice” wystąpiły szkody istotnie wpływające na ich walory ochronne.

          Na terenie rezerwatu ,,Białe Ługi” zaobserwowano wahania i obniżenie stanu wód gruntowych. Torfowisko wysokie, stanowiące najcenniejszy charakter rezerwatu, ze względu na sukcesję roślinności krzewiastej i drzewiastej, zatraca swój charakter. W celu zachowania cennych torfowisk Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Nadleśnictwem Daleszyce przystąpiła do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w ramach projektu ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w granicach rezerwatu ,,Białe Ługi”. Działania ochronne polegały na usuwaniu drzew i krzewów oraz koszeniu trawy na terenie torfowiska.  Obecnie pracownicy Nadleśnictwa we współpracy z RDOŚ w Kielcach prowadzą comiesięczne prace w zakresie monitorowania poziomu wód gruntowych – korzystając ze zlokalizowanych na terenie rezerwatu piezometrów.

          Na terenie rezerwatu ,,Białe Ługi”  stwierdzono również ognisko gradacyjne kornika ostrozębnego, zasiedlającego sosnę zwyczajną, które w konsekwencji doprowadziło do wydzielenia się części posuszu sosnowego na tym siedlisku. Podjęto decyzję, o wykonaniu zabiegów ochronnych polegających na wycięciu i wywiezieniu części drzew zaatakowanych przez tego szkodnika. Prace gospodarczo - ochronne wykonywano zgodnie z planem ochrony oraz w porozumieniu z RDOŚ w Kielcach.

          Istotne zagrożenie wystąpiło na terenie rezerwatu ,,Radomice” - na skutek podniesienia i stabilizacji wysokiego poziomu wód gruntowych, zaobserwowano zamieranie cisa pospolitego. Przyczyną podtopienia rezerwatu jest aktywna działalność bobrów. Przeprowadzone w tym zakresie liczne działania interwencyjne, nie przyniosły spodziewanych efektów. Ze względu na znalezienie niewybuchu z okresu II Wojny Światowej w granicach prowadzonych prac oraz podejrzenie występowania większej ilości niewybuchów, Nadleśnictwo podjęło decyzję o chwilowym zaprzestaniu wykonywanych prac w ww. rezerwacie, do czasu rozminowania terenu przez patrol saperski.  

 

 1. W ramach monitoringu, na terenie lasów HCVF nie odnotowano żadnego przypadku pożaru.

 

 1. W roku 2019 na terenie lasów HCVF zaobserwowano szkody abiotyczne związane z obniżeniem poziomu wód gruntowych,  mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

 

 1. W roku 2019 na terenie lasów HCVF nie zaobserwowano znacznych szkód od huraganów, okiści oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2019 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

 

WYNIKI MONITORINGU PRZEPROWADZONEGO W 2018 ROKU

 

          W ramach całorocznego monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, w 2018 pracownicy Służby Leśnej ocenili wpływ zabiegów gospodarczych oraz zdarzeń losowych na stan obszarów leśnych w granicach Nadleśnictwa Daleszyce. W 2018 roku na terenie lasów HCVF przeprowadzone zostały zabiegi gospodarcze, które są realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na lata 2017 – 2026.

 

 

 

Monitoring wykazał:

 

 1.  Wszystkie prace gospodarcze na terenie lasów HCVF wykonane zostały poprawnie – zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu oraz lokalizacją zawartą w planie gospodarczym na 2018 rok i nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze tych lasów.

 

 1. Podczas wykonywanych zabiegów gospodarczych w 2018 roku, służby terenowe zwróciły uwagę na zagadnienia związane z zachowaniem bioróżnorodności przyrodniczej oraz na potrzebę przebudowy składu gatunkowego drzewostanów zagrożonych od kornika ostrozębnego, którego gradacja dotknęła również lasy HCVF.

 

 1. W lasach  kategorii 1.1.1., w roku 2018 na terenie rezerwatu ,,Białe Ługi” oraz ,,Radomice” wystąpiły szkody istotnie wpływające na ich walory ochronne.
 • Na terenie rezerwatu ,,Białe Ługi” przeprowadzono badania hydrologiczne - wykazano wahania i obniżenie stanu wód gruntowych. Torfowisko wysokie, stanowiące najcenniejszy charakter rezerwatu, ze względu na sukcesję roślinności krzewiastej i drzewiastej, zatraca swój charakter. Na terenie rezerwatu stwierdzono ognisko gradacyjne kornika ostrozębnego, zasiedlającego sosnę zwyczajną, które w konsekwencji doprowadziło do wydzielenia się części posuszu sosnowego na tym siedlisku. Podjęto decyzję, o wykonaniu zabiegów ochronnych polegających na wycięciu i wywiezieniu części drzew zaatakowanych przez tego szkodnika. Prace gospodarczo - ochronne wykonywano zgodnie z planem ochrony oraz w porozumieniu z RDOŚ w Kielcach.
 • Istotne zagrożenie wystąpiło na terenie rezerwatu ,,Radomice” - na skutek podniesienia i stabilizacji wysokiego poziomu wód gruntowych, zaobserwowano zamieranie cisa pospolitego. Przyczyną podtopienia rezerwatu jest aktywna działalność bobrów. Przeprowadzone w tym zakresie liczne działania interwencyjne, nie przyniosły spodziewanych efektów.

 

 1. W ramach monitoringu, na terenie lasów HCVF nie odnotowano żadnego przypadku pożaru.

 

 1. W roku 2018 nie stwierdzono znacznych szkód od huraganów, okiści oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2018 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.