Lista aktualności Lista aktualności

Edukacja leśna - zajęcia

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych
Nadleśnictwa Daleszyce
§1
Informacje ogólne
1. Nadleśnictwo Daleszyce zwane w dalszej części regulaminu ,,Nadleśnictwo”
prowadzi nieodpłatną działalność edukacyjną, o tematyce przyrodniczo-leśnej.

2. Zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej dzielą się na terenowe oraz w placówkach
zewnętrznych.

3. Zajęcia edukacyjne odbywają się na wniosek zainteresowanej instytucji
edukacyjnej.

4. Zajęcia terenowe odbywają się na obszarach leśnych w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa Daleszyce, w tym w szczególności na terenie:

ścieżki edukacyjnej: pn. ,,Ścieżka przyrodniczo-historyczna im.
Wybranieckich” zlokalizowana na terenie rezerwatu przyrody Cisów im.
Prof. Zygmunta Czubińskiego w Leśnictwie Włochy.

ścieżki edukacyjnej w Masłowie
ścieżki edukacyjnej usytuowanej wokół ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego
Zespołu Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych w
Niwach Daleszyckich.

Obiektu edukacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Niwy pn. ,,Pszczeli
zagajnik” w Leśnictwie Cisów

Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie
terenach leśnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa
z wykorzystaniem wyznaczonych miejsc ogniskowych

5. W szczególnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji Nadleśniczego
Nadleśnictwa Daleszyce, zajęcia edukacyjne mogą odbyć się poza zasięgiem
terytorialnym Nadleśnictwa.

6. Zajęcia kameralne odbywają się na terenie placówek zewnętrznych na wniosek
zainteresowanej instytucji edukacyjnej.
§2

Zasady rezerwacji zajęć
1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 14:30. Zajęcia mogą odbyw się poza wskazanymi
godzinami tylko w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody Nadleśniczego
Nadleśnictwa Daleszyce.

2. Rezerwacja terminu oraz godziny zajęć wymaga wcześniejszego uzgodnienia
telefonicznego lub mailowego z Nadleśnictwem, celem sprawdzenia dostępnych
terminów.

3. Po uzgodnieniu terminu zainteresowana jednostka dostarcza do Nadleśnictwa
uzupełniony ,,Formularz zgłoszeniowy na zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej”
najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zajęć edukacyjnych.
Arkusz zgłoszenia zajęć edukacyjnych dostępny jest na stronie Nadleśnictwa
w zakładce EDUKACJA
Oferta edukacyjna
Terminarz, rezerwacje

4. Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany do Nadleśnictwa elektronicznie
w formie skanu, wysłany pocztą tradycyjną lub dostarczony osobiście do siedziby
Nadleśnictwa. Dane kontaktowe Nadleśnictwa dostępne na stronie
Nadleśnictwa Daleszyce w zakładce Kontakt.

5. Rezygnację z zajęć należy zgłosić telefonicznie do Nadleśnictwa, niezwłocznie tj.
najpóźniej 1 dzień roboczy przed planowaną datą zajęć edukacyjnych (w
przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się
odwołanie zajęć tego samego dnia).

6. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wyjścia w teren w przypadku stwierdzenia
wystąpienia czynników niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu
uczestników.

§3
Obowiązek opiekunów grupy
1. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie
Nadleśnictwa oraz w placówkach szkolnych odpowiedzialność prawną ponosi
wyłącznie opiekunowie grup, którzy zobowiązani do pozostawania z grupą
przez cały czas zajęć i pobytu na terenie Nadleśnictwa oraz do monitorowania
zachowania uczestników grupy.

2. Obowiązkiem opiekuna grupy jest także:
a) uzyskanie zgody od prawnych opiekunów dzieci na wyjazd i uczestnictwo
w zajęciach terenowych

b) zapoznanie uczestników, w tym także opiekunów, z zagrożeniami jakie mogą
występować podczas zajęć edukacyjnych na gruncie leśnym (alergie,
ukąszenia itp.) oraz rozpoznanie, czy wśród uczestników nie ma przypadków
schorzeń, które uniemożliwiają udział w zajęciach.

c) zadbanie o właściwy strój uczestników zajęć terenowych dostosowany do
warunków pogodowych i terenowych (prowadzący zajęcia ma prawo odmówić
wyjścia w teren, w przypadku braku odpowiedniego obuwia oraz ubioru
u uczestników zajęć ).

d) zabezpieczenie sił i środków do udzielenia pierwszej pomocy.
3. Podczas zajęć wymagana jest obecność co najmniej 1 opiekuna na 15
uczestników.

4. Za zniszczenia powstałe podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają
i ponoszą odpowiedzialność (również materialną) opiekunowie grup, którzy są
zobowiązani do ciągłej obecności podczas trwania ww. zajęć.

5. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie
pozostawionych w trakcie zajęć rzeczy osobistych. Nadleśnictwo nie ponosi za nie
odpowiedzialności.

6. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
pracownik nadleśnictwa w uzgodnieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Daleszyce.

§4
Zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela
ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun prawny) do nieodpłatnego wykorzystania
prac wykonanych przez dziecko, w celu ich publikacji na stronie internetowej
Nadleśnictwa oraz w innych formach działań promocyjnych, czy edukacyjnych na
terenie Nadleśnictwa.

7. Uczestnictwo w zajęciach oznacza zgodę na publikację materiałów z własnym
wizerunkiem na podstawie uzupełnionego i podpisanego oświadczenia
(dostępnego w zakładce EDUKACJA
Oferta edukacyjna
Terminarz,
rezerwacje) dotyczącego zgody na wykonywanie zdjęć uczestnikom biorącym
udział w zajęciach edukacyjnych i publikowania fotografii na stronie internetowej
nadleśnictwa oraz na innych platformach informacyjnych (w tym mediach
społecznościowych) należących do Nadleśnictwa, w ramach promocji działalności
edukacyjnej.

8. Zgłoszenie udziału w zajęciach stanowi jednoznacznie akceptację niniejszego
regulaminu.

§5
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej
„RODO”, informuję, że administratorem danych osobowych osoby dokonującej
zgłoszenia na zajęcia jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Daleszyce ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce.

2. Dane są przetwarzane w celu rezerwacji, organizacji i przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa.

3. Dane nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
4. Zgłaszający ma prawo do:
a) żądania sprostowania danych osobowych,
b) żądania usunięcia danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację,
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia uniemożliwi jednak
rezerwację zajęć edukacyjnych.

6. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
(imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celu rezerwacji, organizacji
i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce

Poniżej, w załącznikach znajdziecie Państwo wzory wszystkich dokumentów niezbędnych przy rezerwacji zajęć edukacyjnych

 

Regulamin zajęć