Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska" obejmuje powierzchnię 68245 ha, a w jego skład wchodzą następujące Nadleśnictwa: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska" powołany na mocy Zarządzenia nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 13 grudnia 2004 roku. Jego obszar znajduje się w całości na terenie województwa świętokrzyskiego i obejmując większość obszaru dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. W centrum LKP położone są Kielce – stolica województwa świętokrzyskiego. Pod względem rejonizacji przyrodniczo – leśnej jego teren zalicza się do VI Krainy Małopolskiej, mezoregionów Łysogórskiego i Puszczy Świętokrzyskiej.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska" obejmuje powierzchnię 68245 ha, a w jego skład wchodzą następujące Nadleśnictwa: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk.

 

Teren LKP obejmuje wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne otaczające Świętokrzyski Park Narodowy ze znacznym udziałem drzewostanów naturalnych, zwłaszcza jodłowych i bukowych z domieszką jawora, grabu i modrzewia. Specyfiką gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne odnawianie się lasu, zwłaszcza  drzewostanów jodłowych. Zróżnicowanie geologiczne i wysokościowe powodują znaczną mozaikowatość gleb, co wpływa na urozmaicony skład gatunkowy lasu i występowanie drzewostanów mieszanych. Cały obszar LKP leży w zlewniach rzek stanowiących lewobrzeżne dopływy środkowej Wisły tj. Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, Iłżanki i Pilicy.

Obszar Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska" należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu świętokrzyskiego. Bogactwo rzeźby geologicznej, występowanie szerokiego wachlarza siedliskowych typów lasów (od borów suchych do olsów, a także siedlisk wyżynnych i górskich) sprawiło, że powstało na tym obszarze szereg form ochrony przyrody w tym:

 • 5 parków krajobrazowych
 • 1 obszar chronionego krajobrazu
 • 21 rezerwatów przyrody
 • 24 użytków ekologicznych
 • 2 stanowiska dokumentacyjne
 • 5 zespołów przyrodniczo- krajobrazowych
 • 42 pomniki przyrody

Do najbardziej znanych można zaliczyć:

 • Jaskinię Raj
 • Rezerwat Karczówka
 • Rezerwat Świnia Góra
 • Rezerwat Sufraganiec
 • Rezerwat Białe Ługi
 • Pomnik przyrody „Dąb Bartek"
 • Obszary „Natura 2000"

Celem działania LKP „Puszcza Świętokrzyska" jest:

 1. promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
 2. ochrona zasobów przyrody w lasach
 3. edukacja przyrodniczo- leśna społeczeństwa