Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest działem gospodarki leśnej o interdyscyplinarnym charakterze, korzystającym z wielu dziedzin nauki. W ogólnym zarysie zajmuje się  prognozowaniem, diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wszelkim szkodom powstającym w ekosystemach leśnych i zagrażających ich trwałości, na skutek działania czynników antropogenicznych, biotycznych i abiotycznych.

Lasy Nadleśnictwa Daleszyce, na podstawie obserwacji prowadzonych w terenie, zostały zakwalifikowane do lasów o dobrym stanie zdrowotnym. Na podstawie ubytków i uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, 6,5 % powierzchni leśnej uznano za drzewostany uszkodzone. W ostatnich latach nie stwierdzono występowania gradacji szkodliwych owadów Najpoważniejsze zagrożenie dla trwałości lasu stanowią:

- szkodniki owadzie( chrabąszcz majowy i kasztanowaty, jodłowce, kornik ostrozębny, smilik znaczony) ,

- choroby grzybowe ( szczególne znaczenie z uwagi na dużą ilość gruntów porolnych na żyznych siedliskach, ma huba korzeniowa),

- zwierzyna płowa ( w odnowieniach ),

- szkodnictwo leśne ( w szczególności nielegalne pozyskanie stroisz)

 

Ograniczanie wyżej wymienionych szkód realizuje się przede wszystkim przez prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej opartej na wzmaganiu bioróżnorodności ekosystemu leśnego, a także, poprzez bieżące realizowanie wymogów dotyczących właściwego utrzymania higieny lasu, polegające na: kontrolowaniu i prognozowaniu występowania szkodników, usuwaniu posuszu, wykładaniu pułapek na szkodniki ( klasycznych i feromonowych) oraz stosowaniu preparatów przeciwko grzybom.

Szkody łowieckie ograniczane są przez prowadzenie prawidłowej gospodarki zwierzyną, a także dokarmianie w okresie zimy realizowane poprzez dokarmianie w paśnikach oraz pozostawianiu gałęzi i wierzchołków drzew do ogryzania przez jeleniowate. Inną formą ochrony młodych drzewostanów jest chemiczne zabezpieczanie repelentami drzew na uprawach i gniazdach oraz ich grodzenie.

 

Lasy nadleśnictwa znajdują się w I i II strefie zanieczyszczeń przemysłowych. Decydujący wpływ na to ma stałe zmniejszanie się zanieczyszczenia powietrza przez pyły i gazy.

Analizę zanieczyszczenia powietrza w lasach Nadleśnictwa Daleszyce realizuje się poprzez stały monitoring skażenia powietrza na terenie Leśnictwa  Łuczewnica.

 

Odrębną dziedziną ochrony lasu jest Ochrona przeciw pożarowa. Nadleśnictwo Daleszyce znajdujące się na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w całości znajduje się w II kategorii zagrożenia pożarowego. W okresie wiosenno- letnim w Nadleśnictwie uruchamiany jest Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny, koordynujący pracę służby leśnej i kontakt ze służbami ratowniczymi w zakresie ochrony p. poż.

Na terenie leśnictwa Trzemosna usytułowana jest wieża obserwacyjna, stanowiąca część sieci w ramach RDLP Radom.

W ostatnich latach obserwuje się niski poziom występowania pożarów w lasach Nadleśnictwa Daleszyce i spadek przeciętnej wielkości powierzchni pożarów co świadczy o rosnącej skuteczności  pracy służb nadleśnictwa