Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Daleszyce

Nadleśnictwo Daleszyce jest jedną z 23 jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i gospodaruje obecnie zasobami leśnymi na  łącznej powierzchni blisko 12,5 tys. ha, leżących na terenie gmin: Daleszyce, Górno, Morawica, Pierzchnica i Masłów. Całość terenu Nadleśnictwa Daleszyce wchodzi w skład utworzonego w roku 2004, Leśnego Kompleksu Promocyjnego ,,Puszcza Świętokrzyska'', będącego wizytówką i chlubą świętokrzyskich leśników.

Teren Nadleśnictwa Daleszyce okala od wschodu i południa dwustu tysięczną aglomerację Kielce. Położenie geograficzne

       Położenie geograficzne lasów N-ctwa Daleszyce określają współrzędne:

            od  50° 41' do  50° 53' szerokości geograficznej północnej (N),

            od  20° 34' do  20° 56' długości geograficznej wschodniej (E).

Rozciągłość południkowa wynosi około 24 km, natomiast rozciągłość równoleżnikowa około 27 km.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego   w „Geografii regionalnej Polski", wyd. II (PWN 2000), obszar lasów Nadleśnictwa Daleszyce zalicza się do:

-  megaregionu – Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3),

-  prowincji – Wyżyn Polskich (34),

-  podprowincji – Wyżyny Małopolskiej (342),

-  makroregionu – Wyżyny Kieleckiej (342.3);

do dwu mezoregionów:

-  mezoregionu – Góry Świętokrzyskie(342.34) – obr. Daleszyce i tereny obr. Marzysz położone na północ od rzeki „Belinianki" (lasy l-ctw.: Marzysz i Niestachów),

-  mezoregionu – Pogórze Szydłowskie (342.36) – lasy obr. Szczecnoi tereny obr. Marzysz, położone na południe od rzeki „Belinianki" (teren l-ctwa Radomice).

    Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach hodowli lasu"(2004), lasy Nadleśnictwa Daleszycepołożone są w krainie Małopolskiej (VI), dzielncy Gór Świętokrzyskich (2), w mezoregonie Łysogórskim (b)

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach hodowli lasu"(2004), lasy wszystkich obrębów leśnych Nadleśnictwa Daleszycepołożone są w Krainie Małopolskiej (VI), w Dzielnicy Gór Świętokrzyskich (2), w Mezoregionie Łysogórskim (b).

Takie usytuowanie przyrodniczo – leśne obszaru Nadleśnictwa sprawia, że jest ono w zasięgu występowania niemal wszystkich gatunków drzew leśnych występujących Polsce.