Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomi

 

WYNIKI MONITORINGU PRZEPROWADZONEGO W 2020 ROKU

 

Tabela. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Daleszyce (powierzchnia – stan na 31.12.2020 r.)

 

Kategoria lasów wg HCVF

Pow. [ha]

  1.  

 Lasy chronione w rezerwatach.

 

333,93

1.1.2.

Lasy chronione w parkach krajobrazowych

6 354,03

2.1.

 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w           

 skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

6352.02

3.1.

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu   widzenia gospodarki leśnej.

170,57

3.2.

 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy.

1 840,91

4.1.

 Lasy wodochronne.

7707.72

4.2.

 Lasy glebochronne.

1 022,31

6.1.

 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

59,68

       
 

 

          W ramach całorocznego monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, w 2020 pracownicy Służby Leśnej ocenili wpływ zabiegów gospodarczych oraz zdarzeń losowych na stan obszarów leśnych w granicach Nadleśnictwa Daleszyce. W 2020 roku na terenie lasów HCVF przeprowadzone zostały zabiegi gospodarcze, które są realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na lata 2017 – 2026.

 

Monitoring wykazał:

 

  1.  Wszystkie prace gospodarcze na terenie lasów HCVF wykonane zostały poprawnie – zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu oraz lokalizacją zawartą w planie gospodarczym na 2020 rok i nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze tych lasów.

 

  1. Podczas wykonywanych zabiegów gospodarczych w 2020 roku, służby terenowe zwróciły uwagę na zagadnienia związane z zachowaniem bioróżnorodności przyrodniczej oraz na potrzebę przebudowy składu gatunkowego drzewostanów zagrożonych od kornika ostrozębnego, którego gradacja dotknęła również lasy HCVF.

 

  1. W lasach kategorii 1.1.1., w roku 2020 na terenie rezerwatu ,,Białe Ługi” oraz ,,Radomice” wystąpiły szkody istotnie wpływające na ich walory ochronne.

          Występujące na terenie rezerwatu Białe Ługi różne typy torfowisk, w różnych stadiach rozwoju z cennymi zespołami roślinności bagiennej i bogatą awifauną stanowią największy w regionie naturalny kompleks śródleśnych torfowisk. Ze względu na niepokojące obserwacje związane z wahaniami i obniżeniem poziomu stanu wód gruntowych - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Nadleśnictwem Daleszyce prowadzi działania z zakresu ochrony czynnej w ramach projektu ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. W ramach tego projektu w roku 2020 zrealizowano III etap Ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040. Analogicznie jak w latach poprzednich kontynuowano prace prowadzące do podniesienia i ustabilizowania stanu wód gruntowych. Działania te polegały na powstrzymaniu sukcesji roślinności krzewiastej i drzewiastej na torfowisku wysokim poprzez usuwaniu drzew i krzewów o średnicy <7 cm oraz na koszeniu traw.

          W 2020 roku pracownicy Nadleśnictwa we współpracy z RDOŚ w Kielcach przeprowadzili comiesięczne prace w zakresie monitorowania poziomu wód gruntowych – korzystając ze zlokalizowanych na terenie rezerwatu piezometrów.

 

          W granicach rezerwatu Białe Ługi stopniowo wygasa ognisko gradacyjne kornika ostrozębnego, zasiedlającego sosnę zwyczajną. Spowodowane jest to wykonywaniem w 2020 roku zabiegów ochronnych polegających na wycięciu i wywiezieniu części drzew zaatakowanych przez tego szkodnika. Prace gospodarczo - ochronne wykonywano zgodnie z planem ochrony oraz w porozumieniu z RDOŚ w Kielcach.

 

          Nadal występuje zagrożenie na terenie rezerwatu ,,Radomice” - na skutek działalności bobrów, a w konsekwencji podniesienia i stabilizacji wysokiego poziomu wód gruntowych, zamiera cis pospolity. Ze względu na znalezienie niewybuchu z okresu II Wojny Światowej w granicach prowadzonych prac oraz podejrzenie występowania większej ilości niewybuchów, Nadleśnictwo podjęło decyzję o chwilowym zaprzestaniu wykonywanych prac w ww. rezerwacie, do czasu rozminowania terenu przez patrol saperski.

 

  1. W ramach monitoringu, na terenie lasów HCVF  odnotowano jeden przypadek pożaru pokrywy gleby – teren Leśnictwa Niestachów oddz. 210-a-99 (lasy wodochronne). Powierzchnia pożaru wyniosła 1,01 ha. Przyczyną pożaru było nielegalne wypalanie traw na gruntach prywatnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ww. wydzielenia leśnego.

 

  1. W roku 2020 na terenie lasów HCVF zaobserwowano następujące szkody abiotyczne: obniżenie poziomu wód gruntowych (kat. 4.1) – na pow. 2,95 ha; podtopienia i zalania (kat. 1.1.2; 2.1; 4.1) – na pow. 0,20 ha; szkody od wiatru (kat. 1.1.2 2.1.) – na pow. 0,10 ha; zmrożenia i zwarzenia (kat. 1.1.2; 2.1.; 3.2.; 4.1.) – na pow. 1 188,08 ha - mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

 

  1. W roku 2020 na terenie lasów HCVF zaobserwowano także szkody biotyczne. Do czynników mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF w tej grupie należą: jemioła występująca na gatunkach iglastych, którą stwierdzono na powierzchni 1 918,21 ha; korniki jodłowe - na pow. 1 992,62 ha; kornik ostrozębny – na pow. 535,78 ha; osutka sosny – na pow. 542,10 ha.

 

  1. W roku 2020 na terenie lasów HCVF nie zaobserwowano znacznych szkód od huraganów, okiści oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

 

          Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2020 roku oraz szkód na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.