Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

WYNIKI MONITORINGU PRZEPROWADZONEGO W 2021 ROKU

 

Tabela. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Daleszyce (powierzchnia – stan na 31.12.2021 r.)

 

Kategoria lasów wg HCVF

Pow. [ha]

  1.  

 Lasy chronione w rezerwatach.

 

333,93

1.1.2.

Lasy chronione w parkach krajobrazowych

6 347,15

2.1.

 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w           

 skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

6345.14

3.1.

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu   widzenia gospodarki leśnej.

170,57

3.2.

 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy.

1 840,40

4.1.

 Lasy wodochronne.

7706.16

4.2.

 Lasy glebochronne.

1 022,31

6.1.

 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

59,35

       
 

 

          W ramach całorocznego monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, w 2021 pracownicy Służby Leśnej ocenili wpływ zabiegów gospodarczych oraz zdarzeń losowych na stan obszarów leśnych w granicach Nadleśnictwa Daleszyce. W 2021 roku na terenie lasów HCVF przeprowadzone zostały zabiegi gospodarcze, które są realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na lata 2017 – 2026.

 

Monitoring wykazał:

 

  1.  Wszystkie prace gospodarcze na terenie lasów HCVF wykonane zostały poprawnie – zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu oraz lokalizacją zawartą w planie gospodarczym na 2021 rok i nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze tych lasów.

 

  1. Podczas wykonywanych zabiegów gospodarczych w 2021 roku, służby terenowe zwróciły uwagę na zagadnienia związane z zachowaniem bioróżnorodności przyrodniczej oraz na potrzebę przebudowy składu gatunkowego drzewostanów zagrożonych od kornika ostrozębnego, którego gradacja dotknęła również lasy HCVF.

 

  1. W lasach kategorii 1.1.1., w roku 2021 na terenie rezerwatu ,,Białe Ługi” oraz ,,Radomice” wystąpiły szkody istotnie wpływające na ich walory ochronne.

          Występujące na terenie rezerwatu Białe Ługi różne typy torfowisk, w różnych stadiach rozwoju z cennymi zespołami roślinności bagiennej i bogatą awifauną stanowią największy w regionie naturalny kompleks śródleśnych torfowisk. Ze względu na niepokojące obserwacje związane z wahaniami i obniżeniem poziomu stanu wód gruntowych - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Nadleśnictwem Daleszyce prowadzi działania z zakresu ochrony czynnej w ramach projektu ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. W ramach tego projektu w roku 2021 zrealizowano IV etap rac w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0018/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. Analogicznie jak w latach poprzednich kontynuowano prace prowadzące do podniesienia i ustabilizowania stanu wód gruntowych. Działania te polegały na powstrzymaniu sukcesji roślinności krzewiastej i drzewiastej na torfowisku wysokim poprzez usuwaniu drzew i krzewów o średnicy <7 cm oraz na koszeniu traw. Drzewa o pierśnicy powyżej 7cm zaobrączkowano. Na terenie ww. rezerwatu wykonano urządzenie wodne – barierę przeciwfiltracyjną, która skutecznie retencjonuje wody podziemne.

          W 2021 roku pracownicy Nadleśnictwa we współpracy z RDOŚ w Kielcach prowadzili comiesięczne prace w zakresie monitorowania poziomu wód gruntowych – korzystając ze zlokalizowanych na terenie rezerwatu piezometrów. W stosunku do lat ubiegłych zauważono poprawę warunków wilgotnościowych.

 

          Na terenie rezerwatu ,,Radomice” - na skutek działalności bobrów, a w konsekwencji podniesienia i stabilizacji wysokiego poziomu wód gruntowych, zamiera stanowisko cisa pospolitego (największe stanowisko na Wyżynie Małopolskiej). Oprócz szkodliwej działalności bobrów, w rezerwacie stwierdzono także niewybuchy z okresu II Wojny Światowej. Po interwencji saperów i podjęciu stwierdzonych na terenie rezerwatu niewybuchów, nadal istnieje zagrożenie zalegania niebezpiecznych materiałów. Dlatego  wszelkie działania ochronne prowadzone na tym terenie zostały wstrzymane do czasu przeszukania terenu przez oddział saperski.

 

  1. W roku 2021 na terenie lasów HCVF nie odnotowano żadnego przypadku pożaru.

 

  1. W roku 2021 na terenie lasów HCVF zaobserwowano szkody biotyczne. Do czynników negatywnie oddziałujących na lasy HCVF w tej grupie należą: jemioła występująca na gatunkach iglastych, którą stwierdzono na powierzchni 1 383,73 ha; korniki jodłowe - na pow. 1 342,24ha; kornik ostrozębny – na pow. 500,29 ha; osutka sosny – na pow. 173,65 ha.

 

  1. W roku 2021 na terenie lasów HCVF nie zaobserwowano znacznych szkód od huraganów, okiści oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

 

          Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2021 roku oraz szkód na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Daleszyce.

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomi