Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Radomice

Rezerwat częściowy Radomice zajmuje powierzchnię 27,15 ha.
Przedmiot ochrony stanowi w nim zbiorowisko leśne z największym na Wyżynie Małopolskiej stanowiskiem naturalnym cisa pospolitego oraz flory objętej ścisłą ochrona gatunkową.
Rezerwat obejmuje fragment lasu, w malowniczej podmokłej dolinie rzecznej, zajmujący zbiorowiska: łęgu jesionowego, kontynentalnego grądu wysokiego i olsu porzeczkowego oraz fragment łąkowy z bogatym zestawem roślin chronionych m. in. 8 gatunkami storczyków. Stanowisko cisa składa się z kilkuset osobników tego gatunku, głównie w formie krzewów i niskich drzewek pochodzenia naturalnego. Drzewostan otaczający składa się ze sztucznie wprowadzonych olszy i sosny, a także występujących domieszkowo: św, js, db, os i jd.


Rezerwat Cisów im. prof. Z. Czubińskiego

Rezerwat Cisów jest jednym z najnaturalniejszych fragmentów świętokrzyskich lasów

Rezerwat częściowy ,,Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego'' utworzony w roku 1970, obejmuje fragment zbocza najwyższego wzniesienia Pasma Cisowskiego- Góry Włochy (427 m n. p. m.). Rezerwat o powierzchni 40,58 ha pokryty jest naturalnym drzewostanem- pozostałością pierwotnej Puszczy Świętokrzyskiej, z dominującą rolą jodły i buka, które doskonale odnawiają się tam naturalnie. Ponadto drzewostan uzupełniają okazałe dęby, sosny, modrzewie i jawory. O wyjątkowości rezerwatu decydują liczne jary tektoniczne porosłe bogatą i chronioną roślinnością runa leśnego, m. in. żywcem cebulkowym i gruczołowatym, bluszczem pospolitym, kopytnikiem, kokoryczą okółkową i wieloma innymi rzadkimi gatunkami.


Rezerwat Białe Ługi

Rezerwat ,,Białe Ługi'' jest jednym z największych rezerwatów torfowiskowych Europy. Obejmuje on powierzchnię 408,44 ha, śródleśnego torfowiska zróżnicowanego typu i w różnym stadium rozwoju, którego głębokość sięga nawet 3 m. Dolinę przecina strumień Trupień, mający tu swoje źródlisko i dążący do rzeki Belnianki. Osobliwością obiektu jest mozaika oligotroficznych i eutroficznych zbiorowisk roślinnych, porośniętych licznymi gatunkami roślin chronionych.